Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do informacyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • artykuły zamieszczone na stronie mają możliwość przełączenia do trybu poprawionej czytelności, oraz mogą być odczytywane przez systemowy czytnik ekranu. (narrator)

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kulig adres mailowy: dostepnosc@sp1.wieliczka.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 278 37 88
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Szkoły Podstawowej. nr 1 w Wieliczce. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20. można dojechać autobusem linii nr 204,224,244,304 Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Wieliczce znajduje się na stronie
https://rozklady.mpk.kwakow.pl

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20.

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, kod:32-020, miejscowość Wieliczka

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. oraz od ul Kazimierza Brodzińskiego,

Do wejścia od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul Kazimierza Brodzińskiego prowadzą chodniki.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Kazimierza Brodzińskiego są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest zainstalowana platforma przyschodowa.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze i pierwszym piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Wieliczce. przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:
e-mail: sekretariat@sp1.wieliczka.eu, tel./faks: 12 278 37 88

Osoby uprawnione – klienci Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.